foto1
สืบสาน รักษา ต่อยอด
foto1
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดหนองบัวลำภู
foto1
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
foto1
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
foto1
ขอเชิญร่วมกันเป็นเจ้าภาพ

0 4231 6680-1
nongbua.develop@gmail.com
ติดต่อหน่วยงานภาพกิจกรรม

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานขับ...
12 ก.พ. 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาอุปสรรค และกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงกา...
12 ก.พ. 2563 ประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

โดยสรุปประเด็นการประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  ดังนี้
๑.มอบหมายให้ฝ่ายเลขาจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมอบหมายอำเภอแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการระดับอำเภอ โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน ปกครองอำเภ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติมCopyright © 2020 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์.