foto1
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดหนองบัวลำภู
foto1
สืบสาน รักษา ต่อยอด
foto1
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
foto1
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
foto1
สืบสาน รักษา ต่อยอด

0 4231 6680-1
nongbua.develop@gmail.com
ติดต่อหน่วยงานภาพกิจกรรม

♦ การประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยาย...
22 ก.ค. 2564 ♦ การประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2564

จังหวัดหนองบัวลำภูจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น.  ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในห้วงไตรมาส 1 – 3/2564 (ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564) พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคและกำหนดแนวทางขั [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
♦ จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานข...
11 พ.ย. 2563 ♦ จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

  วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางศิวพร   ฉั่วสวัสดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  เพื่อกำกับติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรร [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
♦ จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานข...
12 ก.พ. 2563 ♦ จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาอุปสรรค และกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
♦ ประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครง...
12 ก.พ. 2563 ♦ ประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

โดยสรุปประเด็นการประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  ดังนี้
๑.มอบหมายให้ฝ่ายเลขาจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมอบหมายอำเภอแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการระดับอำเภอ โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน ปกครองอำเภ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติมCopyright © 2022 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์.