foto1
สืบสาน รักษา ต่อยอด
foto1
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดหนองบัวลำภู
foto1
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
foto1
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
foto1
ขอเชิญร่วมกันเป็นเจ้าภาพ

0 4231 6680-1
nongbua.develop@gmail.com
ติดต่อหน่วยงานภาพกิจกรรม

♦ จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานข...
11 พ.ย. 2563 ♦ จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

  วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางศิวพร   ฉั่วสวัสดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  เพื่อกำกับติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรร [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
♦ จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานข...
12 ก.พ. 2563 ♦ จังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาอุปสรรค และกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
บทความต่อไปCopyright © 2021 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์.